EGU

EGU - Erhvervsgrunduddannelse


Målsætning

 

Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at forsætte i en erhvervskompentencegivende uddannelse og som dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarked.

Det er EGU-uddannelsens formål, at eleverne efter en gennemført EGU-uddannelse skal kunne begå sig som medarbejder på en almindelig arbejdsplads, og kunne tjene en overenskomstmæssig løn på lige fod med de øvrige kolleger, eller blive egnet til at gennemføre en af de øvrige uddannelser.

 


Målgruppe for den produktionsskoletilrettelagte EGUMålgruppen for en produktionsskoletilrettelagt egu er unge, der efter et længere ophold på skolen ikke vurderes umiddelbart at have

opnået tilstrækkelige forudsætninger for at fortsætte i en

ungdomsuddannelse eller opnå varig beskæftigelse.

Erhvervsgrunduddannelsen er et individuelt tilrettelagt tilbud for unge, der efter folkeskolen ikke er startet på en ungdomsuddannelse med erhvervskompetence eller ikke har fået fast fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det er vigtigt, at EGU primært tilbydes til de elever som har en realistisk chance for at gennemføre med et resultat, der sikrer beskæftigelse og/eller videreuddannelse. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at de elever der kan gennemføre en egentlig erhvervs/ungdomsuddannelse ikke tilbydes EGU.

 


Som udgangspunkt kan der stilles følgende krav til den unge for at komme i betragtning til EGU:

 

• Den unge skal være mødestabil.

• Den unge skal have en idé om, hvilken branche uddannelsen skal pege hen mod.

• Den unge skal selv ønske en EGU og være motiveret for at gå i gang med en 2-årig uddannelse.

• Den unge skal være parat til, på en positiv måde, at indrette  sig efter arbejdsmarkedets skrevne og uskrevne regler.Målsætning & Målgruppe

 

 

Uddannelsens opbygning

 

En EGU varer normalt 2 år (2 x 52 uger), men kan forlænges med praktik i op til et år. Mindst 20 uger, og højst 40 uger er skoleforløb. Resten foregår som lønnet praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Uddannelsen kan dog nedsættes til 18 måneder, hvis eleven er fyldt 19 år og har haft mindst 6 måneders forudgående beskæftigelse på fuld tid.

 


VejledningNår den unge tilbydes og beslutter sig for EGU tilknyttes en vejleder, der sammen med den unge formulerer uddannelsesmålet og udfærdiger selve uddannelsesplanen. Uddannelsesmålet skal skrives ind i planen tillige med oplysninger om skole- og praktikperioder.

Vejlederen kan endvidere kontakte relevante organisationer for at sikre den unge de bedst mulige vilkår i praktikperioderne.

Når en elev har gennemført sin erhvervsgrunduddannelse, skal vejlederen udfærdige et uddannelsesbevis og få den skole, hvor elevens seneste skoleperiode har fundet sted, til at stemple og unde skrive selve uddannelsesbeviset. Hvis en elev af forskellige årsager ikke gennemfører hele uddannelsen og derfor ikke kan få et uddannelsesbevis, har eleven krav på dokumentation for delvis gennemført uddannelse. Denne dokumentation udfærdiges af vejlederen og underskrives af den skole, hvor eleven sidst har modtaget undervisning. Dokumentationen består af de opnåede gennemførelsesbeviser for skole- og praktikophold samt en erklæring fra det sted, hvor uddannelsen blev afbrudt. Vejlederen står under hele uddannelsen som den ansvarlige for et vellykket forløb og er ansvarlig for at udvikle et godt samarbejde med de implicerede parter. Her tænkes på:


• EGU-eleven

• Forældre/værge og bosteder

• Skoler, kontaktlærere

• Praktiksteder, kontaktpersoner

• Sociale myndigheder

• Ungdomsvejledninger

• Evt. kontakter i fritiden (klubber, ungdomsskoler etc.)

Uddannelsens opbygning & vejledning

 

Skoleforløb


Mellem 20 og 40 uger af en EGU skal være undervisning på en til EGU godkendt skole – jf. § 2 i bekendtgørelsen om oprettelse af EGU. Det vil ofte være erhvervsskoler, hvor eleven forbereder sig fagligt til praktikopholdet.

Skoler kan dog også være skoler af folkeoplysende karakter

for at modne og udvikle eleven.

EGU-elever modtager i skoleperioderne skoleydelse gennem produktionsskolen. Skoleydelsen er i 705 kr. om ugen for elever under 18 år og 1.687 kr. om ugen for elever over 18 år.

Optagelse i a-kasse og kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

EGU er en erhvervskompetencegivende uddannelse, der giver dimittendrettigheder, dvs. ret til optagelse i A-kasse efter gennemført uddannelse. Derfor forudsættes det, at den unge, der tilbydes erhvervsgrunduddannelsen, skal kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter have afsluttet en EGU.

EGU-eleverne bør i udgangspunktet under deres uddannelse tilføres følgende forudsætninger for at de med rimelig sikkerhed kan varetage et job:

 


• Eleven er mødestabil

• Eleven har en hensigtsmæssig social adfærd på            arbejdspladsen

• Eleven kan udføre arbejdet i passende tempo

• Eleven har gennemført uddannelsen med                          tilfredsstillende resultat

                   

Eleven er berettiget til optagelse i en A-kasse umiddelbart efter, at uddannelsen er afsluttet. Eleven skal på baggrund af uddannelsesbeviset indgive skriftlig begæring om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Eleven kan ved eventuel ledighed efter afsluttet uddannelse modtage dagpenge på dimittendsats efter en karenstid på 1 måned efter uddannelsens afslutning.

Kvalifikationer ved uddannelsens afslutning efter 2 års EGU skal eleverne have gennemgået såvel en personlig udvikling som en faglig udvikling inden for et bestemt fagområde, så de efterfølgende er i stand til enten at bestride et ufaglært arbejde inden for området, eller er  blevet forberedt til yderligere uddannelse.

Gennemført egu dokumenteres med et uddannelsesbevis, hvoraf det fremgår. Hvilke undervisnings- og praktikperioder den enkelte har været igennem i løbet af de to år, og hvilket indhold, der har være i hver enkelt periode.


Download elevfolder HER


Download virksomhedsfolder HERVejledning

 

Vejledning og opfølgning i praktik er særdeles vigtigt. Mange unge har ingen eller næsten ingen erfaring på arbejdsmarkedet og er derfor uvante med at begå sig og agere på en virksomhed. Her kræves der tæt opfølgning i starten. Det er vigtigt at eleven er med ved opfølgningssamtalerne. Her evalueres og lægges planer for fremtiden.

Punkter der er vigtige ved opfølgningssamtaler kan være:

• Trivsel på virksomheden

• Sociale relationer mellem medarbejdere og eleven

• Beskrivelse af arbejdsopgaver

• Mødestabilitet

• Indhold af de kommende skoleophold

• Personlige forhold


Praktik


Målet med praktikken er, at den unge får et grundigt kendskab til sit brancheområde; men også at den unge lærer noget om:

 


• Livet som arbejdstager

• Kulturen i en virksomhed

• Samarbejde og samvær

• At kunne tage et ansvar

• At kunne overholde aftaler

• Arbejdsmarkedsforhold

 


Virksomheden aflønner I praktikperioderne eleverne med en løn, som normalt svarer til lønnen for 1. eller 2. års lærlinge indenfor det pågældende fagområde. Lønnen er inden for en række områder overenskomstfastsat og vil typisk ligge mellem 5.000 kr. og 7.000 kr. om måneden. Kontakt relevante organisationer om overenskomsten. Hvis der ikke er egu-overenskomst inden for et fagligt område, skal løn- og arbejdsvilkårene svare til de for det tilsvarende arbejde sædvanligt gældende regler.

Virksomheden, produktionsskolen og den unge laver en praktikaftale, når den unge ansættes. Der aftales en prøvetid, hvor praktikaftalen kan opsiges - sædvanligvis 3 måneder ved længerevarende praktikker.

 

Kontakt:

 

Lone Kronborg

lone.kronborg@99454545.dk

Tlf: 25 23 67 37/99 45 48 65

 

Søren Larsen

soren.larsen@99454545.dk

Tlf: 25 23 67 44

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 31 66

dproduktionsskole@gmail.com

Dronninglundafdelingen

Lunderbjerg 6 

9330 Dronninglund

Tlf. 98 82 44 77

post@brps.dk (sikker mail)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend